Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 1. Internetowy Sklep Biznesu Bez Stresu (dostępny pod adresem biznesbezstresu.shoplo.com) prowadzony jest przez Krzysztofa Wysockiego w ramach działalności gospodarczej pod firmą Krzysztof Wysocki „TesTeq”, ul. Republikańska 18, 04-404 Warszawa, NIP: 113-005-46-96, REGON: 006222552, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Definicje:
  Adres e-mail Sklepu – adres poczty elektronicznej sklep (at) biznesbezstresu.com.pl, za pomocą którego Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym;
  Adres fizyczny Sklepu – adres fizyczny, za pomocą którego Kupujący może kontaktować się listownie ze Sprzedającym oraz który jest adresem doręczenia wykorzystywanym w procedurze reklamacyjnej i w przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy Sprzedaży;
  Formularz zamówienia – element oprogramowania Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia, w tym zatwierdzenie zawartości Koszyka, podanie danych adresowych Kupującego oraz wybór sposobu dostawy i płatności;
  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu i dokonująca za jego pośrednictwem zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu i dokonująca za jego pośrednictwem zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  Koszyk – element oprogramowania Sklepu umożliwiający tworzenie listy Produktów będących przedmiotem Zamówienia;
  KupującyKlient lub Konsument;
  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz lub usługa, która może być przedmiotem Zamówienia w ilości będącej wielokrotnością podstawowej jednostki miary, dla której określono jej cenę jednostkową;
  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
  Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem biznesbezstresu.shoplo.com;
  Sprzedający – Krzysztof Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Wysocki „TesTeq”, ul. Republikańska 18, 04-404 Warszawa, NIP: 113-005-46-96, REGON: 006222552, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
  Umowa Sprzedaży – w przypadku Konsumenta umowa zawierana na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumentach z dnia 2014-05-30, w przypadku Klienta umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 1964-04-23);
  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone przez niego za pośrednictwem Sklepu w celu zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym. Oświadczenie to jednoznacznie określa dane Kupującego, w tym adres doręczenia, rodzaj i ilość kupowanych Produktów oraz sposób dostawy i płatności.
 3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:
  – podłączone do internetu urządzenie z przeglądarką internetową obsługującą aktualnie obowiązujące standardy (do przeglądania asortymentu);
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) (do złożenia Zamówienia).
 4. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto w polskich złotych.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy:
  – wybrać kolejno każdy kupowany Produkt z oferty Sklepu i kliknąć przycisk „Do koszyka”, żeby dodać go do Koszyka;
  – po skompletowaniu zawartości Koszyka i sprawdzeniu liczby i rodzaju znajdujących się w nim Produktów kliknąć przycisk „Zamawiam”;
  – podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i dane adresowe oraz wybrać sposób dostawy i płatności;
  – kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”, żeby potwierdzić złożenie Zamówienia;
  – dokonać płatności online.
  Z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Kupujący zawiera ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży i jest zobowiązany do dokonania płatności.
 6. Produkty zakupione w Sklepie doręcza Poczta Polska (koszt dostawy jest podany w ramach prezentacji zawartości Koszyka), a podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Zakres dostępnych form płatności obejmuje karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic i Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona tego zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
  bm-baner
 7. Realizacja Zamówienia polega na opcjonalnej personalizacji Produktu oraz przygotowaniu go do wysyłki. Zamówienia uważa się za zrealizowane z chwilą przekazania przesyłki Poczcie Polskiej do doręczenia, o czym Kupujący zostaje powiadomiony e-mailem. Czas realizacji Zamówienia jest podany w opisie każdego Produktu. W przypadku płatności kartą płatniczą czas ten liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 8. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu. Prawo to nie dotyczy Produktów spersonalizowanych zgodnie ze złożonym przez Konsumenta Zamówieniem. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument powinien:
  – przesłać na Adres e-mail Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawierające, imię, nazwisko i adres Konsumenta, numer Zamówienia, wyszczególnienie zwracanych Produktów oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków;
  – na własny koszt odesłać zwracane Produkty na Adres fizyczny Sklepu.
  Zwrot środków nastąpi w ciągu 7 dni od daty doręczenia Sprzedającemu przesyłki ze zwracanymi Produktami. Konsument odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości zwracanych Produktów w wyniku korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący ma prawo zgłosić reklamację, przesyłając na Adres e-mail Sklepu zgłoszenie zawierające imię, nazwisko i adres Kupującego, słowny opis wady Produktu oraz swoje żądanie związane z tą wadą. Sprzedający na obowiązek ustosunkować się do tego zgłoszenia w terminie 14 dni od jego otrzymania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien odesłać Produkt na Adres fizyczny Sklepu.
 10. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający. Zasady ich przetwarzania są opisane w polityce prywatności.
 11. Konsument ma możliwość korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności do:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  – zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  Szczegółowe informacje na ten temat są przedstawione w serwisie internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod adresem https://www.uokik.gov.pl. Ponadto Konsument może skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2019-09-09. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w celu dostosowywania go do zmian w przepisach prawa oraz zmian sposobów płatności i dostawy. Do Umów Sprzedaży zawsze ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Kupującego.